Tiwtor Cwricwlwm Gwyddoniaeth, TAR - Cymru

Trosolwg

Deiliad y rôl fydd arweinydd TAR Gwyddoniaeth Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn gyfrifol am addysgu ac asesu myfyrwyr. Byddwch yn gweithio'n agos gydag athrawon dan hyfforddiant, Partneriaid...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored

Cyflog: £41,526 - £49,553

Dyddiad Cau: 25/09/2019 (9 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Wedi'i leoli yng Nghaerdydd, Cymru. Ystyrir gweithio gartref ar gyfer ymgeisydd addas

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Tiwtor Cwricwlwm Gwyddoniaeth, TAR - Cymru

Cyfadran Lles, Addysg ac Astudiaethau Iaith

£41,526 - £49,553

Cyfeirnod: 16195

Wedi'i leoli yng Nghaerdydd, Cymru. Ystyrir gweithio gartref ar gyfer ymgeisydd addas

Llawn amser - Cytundeb penodol o bedair blynedd (Ystyrir cytundeb rhan amser ar 0.8CALl)

Mae Llywodraeth Cymru wedi caffael Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) sy'n seiliedig ar ddysgu o bell yn yr ysgol ac mewn partneriaeth â'r brifysgol, gan Y Brifysgol Agored, a fydd yn ymgorffori darpariaeth bresennol ar sail cyflogaeth yng Nghymru (y llwybr cyflogaeth) a llwybr rhan amser newydd.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Tiwtor Cwricwlwm Gwyddoniaeth i gefnogi'r Rhaglen TAR.

Deiliad y rôl fydd arweinydd TAR Gwyddoniaeth Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn gyfrifol am addysgu ac asesu myfyrwyr.

Byddwch yn gweithio'n agos gydag athrawon dan hyfforddiant, Partneriaid ysgol ac eraill er mwyn sicrhau ansawdd a chyflwyno'r rhaglen ledled Cymru drwy diwtora o bell a wneir ar-lein.

Byddwch yn athro addysgu o bell ar-lein sy'n gallu ysbrydoli, gyda phrofiad helaeth o addysgu athrawon. Bydd y gallu i gyfathrebu’n effeithiol ag athrawon dan hyfforddiant yn Gymraeg ac yn Saesneg yn allweddol i'r gwaith o gyflwyno'r rhaglen ddwyieithog hon.Bydd gennych SAC a gwybodaeth fanwl a phrofiad ym maes addysg Gwyddoniaeth. Byddwch yn awyddus i gymryd rhan weithgar yn y broses o drawsnewid Cymru i Gwricwlwm 2022 a mentrau eraill ym maes addysg. Yn ddelfrydol, byddwch yn gwneud gwaith ymchwil hefyd, neu bydd gennych y potensial i wneud gwaith ymchwil yn y dyfodol drwy weithio tuag at Ddoethur mewn Addysg.

Bydd y rôl yn gofyn i chi wneud rhywfaint o deithio at ddibenion gwaith ledled Cymru, a theithio i Milton Keynes o bryd i'w gilydd. Os byddwch yn gweithio yn y swyddfa, disgwylir i chi fyw o fewn pellter cymudo rhesymol i swyddfeydd Y Brifysgol Agored yng Nghymru yng Nghaerdydd. Os byddwch yn gymwys i weithio gartref, disgwylir i chi deithio'n aml i swyddfeydd Y Brifysgol Agored yng Nghaerdydd.

Cewch gyflwyno'ch cais yn Gymraeg, ac ni chaiff ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses o wneud cais, cysylltwch â resourcing-hub@open.ac.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod 16195

Am ragor o wybodaeth am y Gyfadran a'r Ysgol gweler y dolenni cyswllt isod,
http://www.open.ac.uk/wales/cy
http://wels.open.ac.uk/
http://wels.open.ac.uk/schools/education-childhood-youth-sport
http://www.open.ac.uk/wales/en
http://www.open.ac.uk/wales/cy

Sut i wneud cais

Dylech gyflwyno ffurflen gais ynghyd â'ch CV a llythyr eglurhaol, (hyd at bedair ochr o A4). Gwnewch yn siŵr bod eich llythyr eglurhaol yn mynd i'r afael yn glir â'r meini prawf hanfodol a dymunol a restrir yn nisgrifiad y swydd.

Dewiswch enghreifftiau penodol o'ch profiad sy'n dangos yn glir fod gennych y wybodaeth a'r galluoedd penodol sydd eu hangen arnoch a nodir yn y disgrifiad swydd a'r fanyleb person.

Dylech gyflwyno'ch cais i resourcing-hub@open.ac.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod 16195

Dyddiad Cau: 12yp 25 Medi
Dyddiad Cyfweld: wythnos yn Cychwyn 14 Hydref

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o'r gymuned.

Noder: Os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn pythefnos i ddyddiad cau'r cais, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cael eich dewis ar gyfer cyfweliad ar yr achlysur hwn, ond rydym yn ddiolchgar i chi am ddangos diddordeb yn Y Brifysgol Agored ac yn eich annog i wneud cais am swyddi yn y dyfodol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*