Tiwtor Dysgu Cymraeg i Oedolion (cyfnod penodol)

Trosolwg

Mae Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin am benodi tiwtoriaid Cymraeg i oedolion (cyfnod penodol) i ymuno â’r tîm yng Nghonwy, Môn a Gwynedd. Mae 5 swydd ar gael – manylion yn y swydd ddisgrifiad.

Cyflogwr: Prifysgol Bangor

Cyflog: £22.27 yr awr

Dyddiad Cau: 20/03/2020 (11 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Dysgu Cymraeg - Gogledd Orllewin Amrywiol

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sian Eirian Lewis

Ffôn: 01248382829

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddi ar gael i ddechrau yn nhymor yr hydref 2020:

Arfon – isafswm o 1 dosbarth nos, 1 dosbarth dydd

Conwy - isafswm o 1 dosbarth nos, 1 dosbarth dydd

Dwyfor - isafswm o 1 dosbarth nos, 1 dosbarth dydd

Meirionnydd - isafswm o 2 ddosbarth nos, 1 dosbarth dydd

Môn - isafswm o 1 dosbarth nos, 1 dosbarth dydd

Dosbarthiadau i ddechreuwyr fydd y rhain ac mae pob dosbarth o leiaf 2.5 awr. Mae’n bosib bydd cyfleoedd ychwanegol yn codi i ddysgu cyrsiau mewn gweithleoedd ac ar-lein yn ystod y flwyddyn.

GWYBODAETH:

Mae Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin (DCGO), Prifysgol Bangor yn gyfrifol am ddysgu Cymraeg i oedolion ar draws Gwynedd, Môn a Chonwy. Cynhelir y cyrsiau hyn mewn lleoliadau gwahanol, yn y dydd a gyda’r nos. Mae DCGO yn gyfrifol am dros 2000 o ddysgwyr, ac yn un o’r 11 darparwr sy’n cynnal cyrsiau yng Nghymru, a hynny o lefel Mynediad hyd at lefel Hyfedredd.

SGILIAU

HANFODOLl:

Addysg at lefel TGAU;

Yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg , ar lafar ac yn ysgrifenedig;

Trwydded yrru;

Sgiliau TG da;

Personoliaeth ddymunol a’r gallu i gydweithio â phob math o bobl;

Brwdfrydedd i gefnogi dysgwyr i gyrraedd y nod;

Cymhelliant cryf;

Sgiliau cyfathrebu da, ar lafar ac yn ysgrifenedig;

Ymrwymiad i ddatblygiad proffesiynol personol;

Chwaraewr tîm sydd hefyd â’r gallu i weithio’n annibynnol.

DYMUNOL:

Addysg at lefel A

Gallu mewn ieithoedd eraill

Profiad o addysgu Cymraeg i Oedolion

Sgiliau TG rhagorol ar gyfer dysgu a gweinyddu


Hyfforddiant Dechrau Dysgu CBAC

Mae disgwyl i bob tiwtor newydd gwblhau hyfforddiant cychwynnol. Bydd yr hyfforddiant hwn yn rhoi arweiniad ymarferol i diwtoriaid newydd ar sut i ddatblygu sgiliau addysgu effeithiol, gan ganolbwyntio’n benodol ar werslyfr y Cwrs Mynediad sy’n cael ei ddefnyddio ar  gyrsiau Cymraeg i ddechreuwyr ledled Cymru. Mae ymarfer dysgu, adfyfyrio a hunanasesu yn ganolog i’r hyfforddiant. Bydd pob tiwtor newydd yn cael cefnogaeth gan fentor ac yn cwblhau isafswm o 10 awr o ymarfer dysgu.

Bydd angen bod ar gael i fynychu diwrnod recriwtio yn Abergele ddydd Llun 6ed o Ebrill.
Bydd cyfle i gyfarfod â rhai o ddysgwyr a thiwtoriaid DCGO yn ystod y diwrnod, yn ogystal â dysgu mwy am weithio yn y maes. Cynhelir asesiad ysgrifenedig a bydd cyfweliadau anffurfiol ar ddiwedd y pnawn.

Er mwyn gwneud cais: anfonwch CV at Sian Lewis (sian.lewis@bangor.ac.uk)

Dyddiad Cau: Dydd Gwener 20/3/20 – 5yh

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)