Tiwtor y Cwricwlwm Cynradd, TAR - Cymru

Trosolwg

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Tiwtor y Cwricwlwm Cynradd i gefnogi'r Rhaglen TAR. Deiliad y rôl fydd Tiwtor Arwain y Cwricwlwm ar gyfer TAR Cynradd Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored

Cyflog: £41,526 - £49,553

Dyddiad Cau: 15/11/2019 (242 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Wedi'i leoli yng Nghaerdydd, Cymru. Ystyrir gweithio gartref ar gyfer ymgeisydd addas

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Tiwtor y Cwricwlwm Cynradd, TAR - Cymru

Y Gyfadran Lles, Addysg ac Astudiaethau Iaith

£41,526 - £49,553

Cyfeiriad: 16657

Wedi'i leoli yng Nghaerdydd, Cymru. Ystyrir gweithio gartref ar gyfer ymgeisydd addas

Ystyrir 0.6 – 0.8 CALl – contract cyfnod penodol o dair blynedd. Ystyrir secondiad i'r rôl hefyd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi caffael Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) sy'n seiliedig ar ddysgu o bell yn yr ysgol ac mewn partneriaeth â'r brifysgol, gan Y Brifysgol Agored, a fydd yn ymgorffori darpariaeth bresennol ar sail cyflogaeth yng Nghymru (y llwybr cyflogaeth) a llwybr rhan amser newydd.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Tiwtor y Cwricwlwm Cynradd i gefnogi'r Rhaglen TAR.

Deiliad y rôl fydd Tiwtor Arwain y Cwricwlwm ar gyfer TAR Cynradd Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn gyfrifol am addysgu ac asesu myfyrwyr. Byddwch yn gweithio'n agos gydag athrawon dan hyfforddiant, Partneriaid ysgol ac eraill er mwyn sicrhau ansawdd a chyflwyno'r rhaglen ledled Cymru drwy diwtora o bell ar-lein.

Bydd gennych brofiad helaeth o addysgu Cynradd a byddwch yn meddu ar SAC. Bydd gennych wybodaeth gadarn am ddysgu o bell. Byddwch yn awyddus i gymryd rhan weithgar yn y broses o drawsnewid Cymru i Gwricwlwm 2022 a mentrau eraill ym maes addysg. Yn ddelfrydol, byddwch yn gwneud gwaith ymchwil hefyd, neu bydd gennych y potensial i wneud gwaith ymchwil yn y dyfodol drwy weithio tuag at Ddoethur mewn Addysg. Dylech ddangos eich gallu i fod yn athro addysgu o bell ar-lein ysbrydoledig, neu'r gallu i ddod yn athro o'r fath.
Fel rhan o'r rôl, bydd angen i chi wneud rhywfaint o deithio at ddibenion gwaith ledled Cymru, a theithio i Milton Keynes o bryd i'w gilydd. Os byddwch yn gweithio yn y swyddfa, disgwylir i chi fyw o fewn pellter cymudo rhesymol i swyddfeydd Y Brifysgol Agored yng Nghymru yng Nghaerdydd. Os byddwch yn gymwys i weithio gartref, disgwylir i chi deithio'n aml i swyddfeydd Y Brifysgol Agored yng Nghaerdydd.
Cewch gyflwyno'ch cais yn Gymraeg, ac ni chaiff ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Ewch i wefan y Brifysgol Agored i gael disgrifiad swydd a manyleb person llawn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses o wneud cais, cysylltwch â resourcing-hub@open.ac.uk, gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen, ewch i,
http://www.open.ac.uk/wales/cy/newyddion/llywodraeth-cymru-yn-cyhoeddi-cytundeb-newydd-%C3%A2r-brifysgol-agored-ar-gyfer-hyfforddiant

I gael rhagor o wybodaeth am y Gyfadran a'r Ysgol gweler y dolenni cyswllt isod,
http://www.open.ac.uk/wales/cy
http://wels.open.ac.uk/
http://wels.open.ac.uk/schools/education-childhood-youth-sport
http://www.open.ac.uk/wales/en
http://www.open.ac.uk/wales/cy

Sut i wneud cais

Dylech gyflwyno ffurflen gais ynghyd â'ch CV a llythyr eglurhaol, (hyd at bedair ochr o A4). Gwnewch yn siŵr bod eich llythyr eglurhaol yn mynd i'r afael yn glir â'r meini prawf hanfodol a dymunol a restrir yn nisgrifiad y swydd. Dewiswch enghreifftiau penodol o'ch profiad sy'n dangos yn glir fod gennych y wybodaeth a'r galluoedd penodol gofynnol a nodir yn y disgrifiad swydd a manyleb y person.

Dylech gyflwyno'ch cais i resourcing-hub@open.ac.uk, gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod

Dyddiad cau: 12pm 15 Tachwedd

Dyddiad y cyfweliad: Rhagfyr

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o'r gymuned.

Noter: Os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn pythefnos i ddyddiad cau y cais, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cael eich dewis ar gyfer cyfweliad ar yr achlysur hwn, ond rydym yn ddiolchgar i chi am ddangos diddordeb yn Y Brifysgol Agored ac yn eich annog i wneud cais am swyddi yn y dyfodol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*