Tiwtor y Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Trosolwg

Deiliad y rôl fydd Tiwtor Arwain y Cwricwlwm ar gyfer TAR Cynradd Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn gyfrifol am addysgu ac asesu myfyrwyr.

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored

Cyflog: £41,526 - £49,553

Dyddiad Cau: 14/04/2020 (121 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Wedi'i leoli yng Nghaerdydd, Cymru. Ystyrir gweithio gartref ar gyfer ymgeisydd addas

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Tiwtor y Cwricwlwm Cynradd, TAR – Cymru

Y Gyfadran Lles, Addysg ac Astudiaethau Iaith

£41,526 - £49,553

Cyfeiriad:

Wedi'i leoli yng Nghaerdydd, Cymru. Ystyrir gweithio gartref ar gyfer ymgeisydd addas

Ystyrir 0.5 – 0.6 CALl – contract cyfnod penodol o dwy blynedd. Ystyrir secondiad i'r rôl hefyd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi caffael Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) sy'n seiliedig ar ddysgu o bell yn yr ysgol ac mewn partneriaeth â'r brifysgol, gan Y
Brifysgol Agored, a fydd yn ymgorffori darpariaeth bresennol ar sail cyflogaeth yng Nghymru (y llwybr cyflogaeth) a llwybr rhan amser newydd.
Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Tiwtor y Cwricwlwm Cynradd i gefnogi'r Rhaglen TAR.

Deiliad y rôl fydd Tiwtor Arwain y Cwricwlwm ar gyfer TAR Cynradd Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn gyfrifol am addysgu ac asesu myfyrwyr.
Byddwch yn gweithio'n agos gydag athrawon dan hyfforddiant, Partneriaid ysgol ac eraill er mwyn sicrhau ansawdd a chyflwyno'r rhaglen ledled Cymru drwy diwtora o bell ar-lein.

Bydd gennych brofiad helaeth o addysgu Cynradd a byddwch yn meddu ar SAC. Bydd gennych wybodaeth gadarn am ddysgu o bell. Byddwch yn awyddus i gymryd rhan weithgar yn y broses o drawsnewid Cymru i Gwricwlwm 2022 a mentrau eraill ym maes addysg. Yn ddelfrydol, byddwch yn gwneud gwaith ymchwil hefyd, neu bydd gennych y potensial i wneud gwaith ymchwil yn y dyfodol drwy weithio tuag at Ddoethur mewn Addysg. Dylech ddangos eich gallu i fod yn athro addysgu o bell ar-lein ysbrydoledig, neu'r gallu i ddod yn athro o'r fath.

Fel rhan o'r rôl, bydd angen i chi wneud rhywfaint o deithio at ddibenion gwaith ledled Cymru, a theithio i Milton Keynes o bryd i'w gilydd. Os byddwch yn gweithio yn y swyddfa, disgwylir i chi fyw o fewn pellter cymudo rhesymol i swyddfeydd Y Brifysgol Agored yng Nghymru yng Nghaerdydd. Os byddwch yn gymwys i weithio gartref, disgwylir i chi deithio'n aml i swyddfeydd Y Brifysgol Agored yng Nghaerdydd.

Cewch gyflwyno'ch cais yn Gymraeg, ac ni chaiff ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Ewch i wefan y Brifysgol Agored i gael disgrifiad swydd a manyleb person llawn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses o wneud cais, cysylltwch â resourcing-hub@open.ac.uk, gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen, ewch i,
http://www.open.ac.uk/wales/cy/newyddion/llywodraeth-cymru-yn-cyhoeddi-cytundeb-newydd-%C3%A2r-brifysgol-agored-ar-gyfer-hyfforddiant

I gael rhagor o wybodaeth am y Gyfadran a'r Ysgol gweler y dolenni cyswllt isod,
http://www.open.ac.uk/wales/cy
http://wels.open.ac.uk/
http://wels.open.ac.uk/schools/education-childhood-youth-sport
http://www.open.ac.uk/wales/en
http://www.open.ac.uk/wales/cy

Sut i wneud cais

Dylech gyflwyno ffurflen gais ynghyd â'ch CV a llythyr eglurhaol, (hyd at bedair ochr o A4). Gwnewch yn siŵr bod eich llythyr eglurhaol yn mynd i'r afael yn glir â'r meini prawf hanfodol a dymunol a restrir yn nisgrifiad y swydd. Dewiswch enghreifftiau penodol o'ch profiad sy'n dangos yn glir fod gennych y wybodaeth a'r galluoedd penodol gofynnol a nodir yn y disgrifiad swydd a manyleb y person.

Dylech gyflwyno'ch cais i resourcing-hub@open.ac.uk, gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod

Sut i wneud cais

Dylech gyflwyno ffurflen gais ynghyd â'ch CV a llythyr eglurhaol, (hyd at bedair ochr o A4). Gwnewch yn siŵr bod eich llythyr eglurhaol yn mynd i'r afael yn glir â'r meini prawf hanfodol a dymunol a restrir yn nisgrifiad y swydd. Dewiswch enghreifftiau penodol o'ch profiad sy'n dangos yn glir fod gennych y wybodaeth a'r galluoedd penodol gofynnol a nodir yn y disgrifiad swydd a manyleb y person.

Dylech gyflwyno'ch cais i resourcing-hub@open.ac.uk, gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod

Dyddiad cau: 14eg Ebrill 2020
Dyddiad y cyfweliad: Wythnos yn cychwyn 27ain Ebrill 2020

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o'r gymuned.

Noter: Os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn pythefnos i ddyddiad cau y cais, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cael eich dewis ar gyfer cyfweliad ar yr achlysur hwn, ond rydym yn ddiolchgar i chi am ddangos diddordeb yn Y Brifysgol Agored ac yn eich annog i wneud cais am swyddi yn y dyfodol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*