Trefnydd Y Sir, Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Meirionnydd (rhan amser – 60%)

Trosolwg

Mae Ffederasiwn CFfI Meirionnydd yn awyddus i gyflogi Trefnydd i ddarparu rhaglen eang o weithgareddau a datblygu gwaith mewn partneriaeth â thîm o swyddogion Sirol a Ffederasiwn CFfI Cymru.

Cyflogwr: Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Meirionnydd

Cyflog: £21,000 pro rata

Dyddiad Cau: 18/10/2019 (229 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Swyddfa'r NFU Dolgellau Dolgellau, Gwynedd, Cymru LL40 1DH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Hedd Pugh

Ffôn: 07714 373 605

Disgrifiad

Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Meirionnydd

Cefndir

Mudiad gwirfoddol yw Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru gyda thua 5000 o aelodau yng Nghymru a thua 157 o glybiau. Mae’r aelodaeth yn agored i unrhyw berson ifanc rhwng 10 a 26 oed a thrwy raglen eang o weithgareddau addysgiadol, rhyngwladol a chymdeithasol mae’n cynnig cyfle ar gyfer datblygiad personol.

Mudiad democrataidd i bobl ifanc yw Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Meirionnydd a’r aelodau eu hunain sydd â’r cyfrifoldeb dros yr holl faterion sy’n ymwneud â pholisi, cyllid a rhaglennu. Mae’r broses hunanlywodraethol hon yn cynnig cyfle i’r aelodau wneud penderfyniadau, derbyn cyfrifoldeb ac yn hybu hunan hyder.

Mae 9 chlwb yn Ffederasiwn CFfI Meirionnydd a dros 200 o aelodau rhwng 10 a 26 oed. Lleolir swyddfa’r Ffederasiwn yn Swyddfa’r NFU yn Nolgellau ar hyn o bryd.

Nod y Rôl

Mae Ffederasiwn CFfI Meirionnydd yn awyddus i gyflogi Trefnydd i ddarparu rhaglen eang o weithgareddau a datblygu gwaith y Ffederasiwn mewn partneriaeth â thîm o swyddogion Sirol a Ffederasiwn CFfI Cymru. Pwrpas y swydd yw cynorthwyo datblygiad pobl ifanc i fagu hyder i redeg y Ffederasiwn yn ddemocrataidd a llwyddiannus.

Prif Gyfrifoldebau

Dyletswyddau
• Cyd-drefnu a chefnogi amrywiaeth eang o ddigwyddiadau, cystadlaethau, digwyddiadau cymdeithasol a sesiynau hyfforddiant drwy gydol y flwyddyn, gan hybu’r Iaith Gymraeg ar bob cyfle
• Ymweld â chlybiau'r Ffederasiwn o leiaf unwaith y flwyddyn, gan asesu eu hanghenion a darparu gwasanaeth yn unol â'r anghenion hynny
• Cadw’r Ffederasiwn yn ymwybodol o ddatblygiadau newydd a hyrwyddo hyfforddiant a fydd yn ychwanegu at sgiliau ymarferol a chymdeithasol yr aelodau, ac effeithiolrwydd y Ffederasiwn
• Cadw cofnodion ac adroddiadau sy’n angenrheidiol i holl weithgareddau’r Ffederasiwn
• Sicrhau llif cyfathrebu rhwng aelodau, swyddogion a’r Swyddfa
• Mynychu digwyddiadau a phwyllgorau sirol
• Cadw cyswllt cyson gyda Ffederasiwn CFfI Cymru a mynychu cyfarfodydd staff
• Cynllunio, darparu a chydlynu gweithgareddau marchnata a chyfathrebu amlgyfrwng effeithiol
• Creu a llwytho cynnwys i wefan a sianeli cyfryngau cymdeithasol y ffederasiwn, gan sicrhau cynnwys cywir ac amrywiol sy’n berthnasol i’r gynulleidfa
• Blaenoriaethu gwaith, yn unol ag amcanion y Ffederasiwn a’r aelodau
• Cyd weithio a’r swyddogion sirol i ddatrys problemau
• Gweithio yn uniongyrchol â phobl ifanc yn rheolaidd, gan gynnwys gwaith min nos o dro i dro ac ambell benwythnos
• Dangos empathi ac ymwybyddiaeth o les pobl ifanc bob amser
• Parchu cyfrinachedd yn unol â chynnwys y Ddeddf Diogelu Data.

Ariannu
• Cwblhau ceisiadau am grantiau ar ran y Ffederasiwn, a sicrhau bod gweithdrefnau yn eu lle i arfarnu, cadw cofnodion a chadw data yn gyson, ar gyfer mesur llwyddiant gwaith y Ffederasiwn yn unol â thelerau a gofynion monitro unrhyw grant a dderbynnir, a sicrhau bod hynny wedi ei wneud yn gywir ac erbyn y dyddiadau penodedig
• Ar y cyd a Thrysorydd y Sir, darparu gwybodaeth ariannol yn rheolaidd i’r Pwyllgor Rheoli a Chyllid

Datblygiad Personol
• Ymgymryd yn rhagweithiol â rhaglen hyfforddiant a datblygiad proffesiynol parhaus

Arall
• Cyfrifoldeb dros holl faterion Iechyd a Diogelwch y Ffederasiwn, a chynnal asesiadau risg cyn pob digwyddiad Sirol
• Cydymffurfio â pholisi Amddiffyn Plant Ffederasiwn CFfI Meirionnydd a Chymru
• Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill sydd ynghlwm ag amcanion y Ffederasiwn
• Cynrychioli Ffederasiwn Ffermwyr Ifanc Meirionnydd yn broffesiynol bob amser

Sgiliau a Phrofiad

• Dealltwriaeth o strwythur a chefndir y Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc
• Gweithio’n dda yn annibynnol ac fel aelod o dîm
• Gallu trefnu digwyddiadau
• Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig
• Profiad o ysgrifennu adroddiadau a chopi clir, cywir a manwl sy’n berthnasol i’r gynulleidfa
• Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r amrywiol gyfryngau cymdeithasol
• Gallu defnyddio technoleg gwybodaeth gyfoes yn effeithiol
• Gallu cydweithio a meithrin cysylltiadau gyda mudiadau/cyrff/sefydliadau eraill
• Sgiliau rheoli a chynllunio ariannol effeithiol, gan sicrhau bod cyllidebau’n cael eu gwario’n amserol ac yn gost-effeithiol
• Sgiliau gweinyddu, trefnu, cydlynu, rheoli amser a rhyngbersonol effeithiol
• Trwydded yrru lawn a defnydd o gar
• Byddai profiad o weithio gyda phobl ifanc yn fanteisiol

Oriau Gwaith

Oriau gwaith arferol y swydd yw 21 awr yr wythnos, ond dim mwy na 7 awr y diwrnod fel rheol.
Er hyn, bydd gofyn i chi weithio oriau pellach weithiau er mwyn ymgymryd â gofynion y swydd yn effeithiol, gan gynnwys gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau o dro i dro (medrwch hawlio’r oriau hyn yn ôl). Dylid trafod yr oriau ychwanegol gyda Chadeirydd y Sir o flaen llaw.

Gwneud Cais

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ag Hedd Pugh ar 07714 373 605

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy ddychwelyd CV a llythyr cais i sylw Gwenno Humphreys at mabis.hr@menterabusnes.co.uk

Ar ôl darllen y fanyleb swydd, dylai’r llythyr cais esbonio pam y credwch eich bod yn addas ar gyfer y swydd hon, gan roi sylw arbennig i unrhyw wybodaeth, sgiliau neu brofiad sy’n berthnasol ar gyfer y swydd, yn ogystal â’ch rhesymau dros geisio am y swydd. Croesewir i chi hefyd gynnwys unrhyw wybodaeth berthnasol arall y teimlwch y gallai fod o fantais i chi yn eich cais.

Dylai’r CV amlinellu manylion:

• personol (enw, cyfeiriad, rhif ffôn a/neu gyfeiriad e-bost)
• addysgol a chymwysterau
• aelodaeth o gyrff proffesiynol
• swydd bresennol
• swyddi blaenorol
• profiadau perthnasol
• unrhyw gollfarnau troseddol sydd heb ddarfod sydd gennych
• enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost dau ganolwr: eich cyflogwr diweddaraf ac un a fyddai’n medru rhoi geirda cymeriad

Cyfweliadau

Cynhelir cyfweliadau i’r rhai a ddewisir i’r rhestr fer ar wythnos cychwyn 28 Hydref 2019, yn Swyddfa’r NFU, Dolgellau, LL40 1DH.

Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny yn eich llythyr cais os gwelwch yn dda.

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 10.00am, dydd Gwener, 18 Hydref, 2019.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)