Uwch Gyfieithydd

Trosolwg

Mae uned Caerdydd Ddwyieithog yng Nghyngor Caerdydd yn chwilio am Uwch Gyfieithydd i ymuno â’r tîm. Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â gradd dda yn y Gymraeg neu gymhwyster cyfatebol...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Cyflog: £29,577 - £33,782

Dyddiad Cau: 28/06/2021 (25 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cyngor Caerdydd Neuadd y Sir Glanfa'r Iwerydd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4UW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Manylyn Swydd

Cyfeirnod: PEO00968

Dyddiad cau: 28/06/2021

Ystod Cyflog: Gradd 7 - £29,577 - £33,782

Am Y Gwasanaeth

Cylch gwaith Caerdydd Ddwyieithog yw cymryd rôl flaenllaw wrth ddatblygu Caerdydd gwbl ddwyieithog lle gall dinasyddion a staff Cyngor Caerdydd gael gafael ar wasanaethau a chymorth o'r un safon yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Mae'r tîm yn gyfrifol am hwyluso a hyrwyddo’r iaith Gymraeg yng Nghaerdydd ar y cyd â’n partneriaid, ac yn cynorthwyo’r Cyngor i gydymffurfio â’i ddyletswydd statudol i ddarparu gwasanaethau yn Gymraeg, sy'n cynnwys gwasanaeth cyfieithu llawn.

Am Y Swydd

Ydych chi am weld y Gymraeg yn tyfu a ffynnu yng Nghaerdydd a bod yn rhan o'n gweledigaeth ni i greu Caerdydd gwirioneddol ddwyieithog?

Os felly, mae’n bosib taw hon yw’r swydd i chi!

Mae uned Caerdydd Ddwyieithog yng Nghyngor Caerdydd yn chwilio am Uwch Gyfieithydd i ymuno â’r tîm. Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus fod â gradd dda yn y Gymraeg neu gymhwyster cyfatebol â phrofiad sylweddol o gyfieithu’n broffesiynol.
Byddai’r gallu i gyfieithu ar y pryd o'r cychwyn cyntaf o fantais fawr. Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru neu fod yn barod i sefyll yr arholiad.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg i

Lefel 5 – Hyfedr

Mae’r swydd hon yn addas i’w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni chaiff ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na rhai Saesneg

Beth Rydym Ei Eisiau Gennych

Byddwch yn meddu ar sgiliau cyfieithu a phrawf ddarllen o’r safon uchaf, ac yn barod i gynnig cymorth ac adborth i gyfieithwyr fel bo angen.

Mae’r gallu i weithio o dan bwysau a gorffen gwaith yn brydlon yn ogystal â gweithio’n drefnus ac yn ddisgybledig yn hollol hanfodol i’r swydd hon, fel y mae’r gallu i weithredu a chyfathrebu yn y Gymraeg â’r Saesneg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae'r swydd hon yn ddarostyngedig i Ddatgeliadau Safonol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Oherwydd yr amgylchiadau COVID-19 cyfredol caiff y broses gyfweld ar gyfer y rôl hon ei chynnal yn rhithiol drwy ddefnyddio llwyfan ar-lein priodol. Os oes gennych unrhyw bryderon am eich gallu i gymryd rhan mewn proses gyfweld rithwir cysylltwch â Ffion Gruffudd, FfGruffudd@caerdydd.gov.uk

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*