Uwch Gynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid

Trosolwg

Mae cyfle ar gael ar hyn o bryd i unigolyn brwdfrydig sy’n siarad Cymraeg ymuno â’n tîm fel Uwch Gynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C)...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Cyflog: £21,166 - £24,799

Dyddiad Cau: 21/08/2019 (4 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Neuadd y Sir Glanfa'r Iwerydd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4UW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Uwch Gynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid (Cymraeg Hanfodol)

RS50232144

Categori Swydd: Gwasanaethau Cwsmeriaid

Math o Gontract: Parhaol

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Gwasanaeth: Adnoddau

Graddfa:Gradd 5

Cyflog: £21,166 - £24,799

Dyddiad Cau: 21/08/2019

Mae cyfle ar gael ar hyn o bryd i unigolyn brwdfrydig sy’n siarad Cymraeg ymuno â’n tîm fel Uwch Gynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid yng Nghanolfan Gyswllt y Cyngor; Cysylltu â Chaerdydd (C2C), yn Nhŷ Wilcox, Dunleavy Drive, Bae Caerdydd.

Mae’r Ganolfan Gyswllt uchel ei pharch hon, sydd wedi ennill gwobrau, yn ymateb i ymholiadau gan ganolbwyntio ar y cwsmer mewn perthynas ag amrywiaeth o wasanaethau’r Cyngor gan drigolion Caerdydd a defnyddwyr gwasanaeth eraill drwy sawl cyfrwng gan gynnwys wyneb yn wyneb, dros y ffôn, cysylltiadau ar y we, sgyrsiau ar y we, e-ffacs, e-bost, negeseuon llais a thestun. Os ydych yn frwd dros sicrhau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a bod gennych agwedd gadarnhaol, dyma gyfle gyrfaol i chi.

Mae angen Uwch Gynrychiolydd Gwasanaeth Cwsmeriaid i ymuno â’r tîm llwyddiannus i helpu i reoli Canolfan Gyswllt y Cyngor a bod yn rhannol gyfrifol am oruchwylio cynrychiolwyr y Ganolfan Gyswllt.

Bydd angen i ddeiliad y swydd gynorthwyo a chynnig cyngor i amrywiaeth eang o gwsmeriaid ac aelodau o’r tîm a bydd yn gweithio gyda’r goruchwylydd i sicrhau bod y rhan fwyaf o ymholiadau cwsmeriaid yn cael eu datrys ar y cyswllt cyntaf a bod y lefel gofal cwsmeriaid uchaf yn cael ei chyflawni.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio’n dda mewn tîm, yn manteisio i’r eithaf ar dechnoleg gwybodaeth mewn amgylchedd lle mai cwsmeriaid yw’r flaenoriaeth, ac yn meddu ar y gallu i feithrin a chynnal cydberthnasau gwaith cynhyrchiol gyda phob gwasanaeth i sicrhau bod cymaint o alwadau â phosibl yn cael eu datrys ar y cyswllt cyntaf i foddhad cwsmeriaid.

Mae’r Ganolfan Gyswllt yn ateb galwadau rhwng 8.30am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ac mae patrwm shifftiau priodol ar waith. Fodd bynnag, gallai’r oriau gwaith hyn newid.

Rhoddir hyfforddiant llawn.

Mae manylion y swydd ar gael i’w gweld yn y disgrifiad swydd a’r fanyleb person.

Dylai’r ymgeiswyr llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg hyd at Lefel 4 - Uwch.

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ni fydd ceisiadau a dderbynnir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel sefydliad mawr yn y sector cyhoeddus, mae’n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion, a sicrhau bod ein gweithlu yn rhoi adlewyrchiad gwell o’r cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu. Gan hynny, er nad yw’n ofynnol ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion sydd wedi’u tangynrychioli:
dan 25 oed
nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant
o’n cymunedau lleol, gan gynnwys y rheini o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd a chymuned LGBT+ Caerdydd yn arbennig

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*