Uwch Reolwr Samplu a Gwyliadwriaeth

Trosolwg

Mae cyfle cyffrous ar gael fel rhan o dîm y Bartneriaeth ag Awdurdodau Lleol.

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB)

Cyflog: £37,350

Dyddiad Cau: 11/04/2021 (2 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Caerdydd, Belfast, Birmingham, Llundain neu Gaerefrog. Swyddfa, aml-leoliad, neu gweithio gartref yn y DU. Dim ond yn y DU y gellir ymgymryd â’r rôl hon ac nid o dramor. Bydd angen teithio ac aros dros nos yn y DU o bryd i'w gilydd ac weithiau gweithio y tu allan i oriau swyddfa arferol.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn adran anweinidogol sydd â dros 1300 o aelodau staff, gyda gweledigaeth fawr – sbarduno newid yn y system fwyd er mwyn sicrhau “bwyd y gallwn ymddiried ynddo”. Ein prif nod yw parhau i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau ehangach defnyddwyr y DU mewn perthynas â bwyd. Gan ein bod bellach wedi ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (UE), mae'r ASB yn wynebu cyfnod sylweddol o newid a gweithgarwch.

Mae cyfle cyffrous wedi codi fel rhan o'r Tîm Diogelu Defnyddwyr

Mae’r tîm Diogelu Defnyddwyr yn chwarae rhan hanfodol wrth ymateb i ddigwyddiadau mewn perthynas â bwyd a bwyd anifeiliaid, argyfyngau amgylcheddol a throseddau sy'n gysylltiedig â bwyd sy'n effeithio ar Gymru.

Mae samplu a gwyliadwriaeth yn arfau pwysig ar gyfer canfod ac atal digwyddiadau, ac yn sail i waith yr ASB ac eraill, wrth gynnal diogelwch a dilysrwydd y gadwyn cyflenwi bwyd. Mae samplu a gwyliadwriaeth hefyd yn cyflawni swyddogaeth hanfodol.

Bydd deiliad y swydd yn:
• darparu gwybodaeth (intelligence) a thystiolaeth ar ddiogelwch a dilysrwydd bwyd a bwyd anifeiliaid ar farchnad y DU, gan gefnogi camau gorfodi i ddiogelu defnyddwyr, a galluogi'r ASB i gyflawni ei rhwymedigaethau statudol fel rheoleiddiwr.
• cyfrannu at ddatblygu a darparu strategaeth samplu gydgysylltiedig, sy'n cysylltu â gweithgareddau gwyliadwriaeth ehangach ac sy'n cael ei llywio gan wybodaeth (intelligence).
• gweithio'n agos ac mewn cydweithrediad â chydweithwyr yn yr Is-adran Gwyddoniaeth, Tystiolaeth ac Ymchwil (SERD) a'r tîm Gwyliadwriaeth Strategol

Mae’r dyletswyddau yn cynnwys:

• Meddwl ac ystyried yn strategol i fwrw ymlaen â rhaglenni gwaith trawsbynciol sydd â blaenoriaeth o fewn ffrydiau gwaith sy'n gysylltiedig â'r labordai cenedlaethol a strategaethau samplu, gan weithio ar y cyd â sefydliadau allweddol eraill ar draws y llywodraeth.
• Gweithio gyda chydweithwyr SERD i weithredu strategaeth samplu'r ASB a’r adolygiad o labordai cenedlaethol i gefnogi gallu a chapasiti Labordai Rheolaethau Swyddogol i sicrhau bod bwyd yn parhau i fod yn ddiogel yn ystod pandemig Covid-19 ac yn y dyfodol.
• Cyflwyno a goruchwylio rhaglenni samplu yng Nghymru.
• Defnyddio data i nodi risgiau sy'n dod i'r amlwg mewn bwyd a bwyd anifeiliaid cyn iddynt ddod yn broblem. Trosi mewnwelediadau yn gamau gweithredu sy'n cael eu gyrru gan ddata gyda chymorth timau eraill yn y sefydliad.

Mae manylion llawn y broses ddethol i'w gweld yn y pecyn i ymgeiswyr sydd ynghlwm.
Bydd hyn yn cynnwys llunio rhestr fer yn erbyn y meini prawf hanfodol a dymunol a nodir. Os ydych chi'n llwyddo i gyrraedd y rhestr fer, byddwch chi'n cael gwahoddiad i'r cam terfynol, sef cyfweliad sy'n seiliedig ar brofiad/elfennau technegol/ymddygiadau.

Os daw nifer fawr o geisiadau i law, efallai y byddwn ni'n cynnal sifft gychwynnol ar y prif faen prawf a nodir isod yn unig.
• Profiad o ddefnyddio sgiliau dadansoddi helaeth i ddadansoddi a dehongli data.

Cliriad diogelwch
Bydd y penodiad yn ddarostyngedig i'r ymgeisydd yn cyflawni neu'n gallu cyflawni prawf Fetio Diogelwch Cenedlaethol ar y lefel Gwirio Diogelwch. I gael manylion llawn y gofyniad a'r prosesau ar gyfer Fetio Diogelwch Cenedlaethol, dilynwch y ddolen hon: https://www.gov.uk/guidance/security-vetting-and-clearance

Sylwch fod angen i ymgeiswyr fod yn byw yn y DU am o leiaf 5 mlynedd i fod yn gymwys i wneud cais am Gliriad Gwiriad Diogelwch.

Rydym ni’n croesawu ceisiadau yn benodol gan ymgeiswyr du a lleiafrifoedd ethnig gan nad oes cynrychiolaeth ddigonol yn ein sefydliad ar y lefel hon. Gwneir pob penodiad yn ôl teilyngdod.

Rydym ni'n adolygu'r ffordd y mae talent wedi'i gwasgaru yn rheolaidd er mwyn manteisio i'r eithaf ar ddatblygiad personol a chyflawni cynlluniau busnes.

Mae ein pecyn i ymgeiswyr yn manylu ar y manteision a gynigir gan yr ASB. Cyfeiriwch hefyd at y datganiad telerau ac amodau sydd ynghlwm.

Bydd rhestr wrth gefn yn cael ei chadw am gyfnod hyd at 12 mis y gellir gwneud penodiad pellach ohoni.

Oherwydd natur y wefan hon, nid ydym ni’n gallu hysbysebu swyddi yn gwbl ddwyieithog.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*