Uwch Swyddog Caffael (tymor penodol tan Hydref 2021)

Trosolwg

Mae’r Uwch Swyddog Caffael yn gyfrifol am arwain a rheoli tîm caffael bach drwy feysydd gweithredol a strategol caffael, gan gynnwys comisiynu a chontractio.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyflog: £33,712 - £37,866

Dyddiad Cau: 24/08/2020 (31 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cymru gyfan gyda swyddfeydd yng Nghymru neu Lanelwy

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Lleoliad: Cymru gyfan gyda swyddfeydd yng Nghymru neu Lanelwy

Cyflog: £33,712 - £37,866

Dyddiad cau: Dydd Llun 24 Awst 2020

Amser cau: 17:00

I wneud cais am y rôl hon, cwblhewch y ffurflen gais a'r ffurflen cydraddoldeb a'i hanfon at TimAD@gofalcymdeithasol.cymru. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch ag Amy Locke, Swyddog Adnoddau Dynol a Lles.

Diben y Swydd

Mae’r Uwch Swyddog Caffael yn gyfrifol am arwain a rheoli tîm caffael bach drwy feysydd gweithredol a strategol caffael, gan gynnwys comisiynu a chontractio.

Caffael

Darparu gwasanaeth strategol, effeithlon a hyblyg a fydd yn sicrhau gwerth am arian, arbedion costau a gwasanaeth o’r ansawdd gorau sy’n cyflawni ei oblygiadau busnes dan y rheolau, y rheoliadau a’r trefniadau llywodraethu mewnol perthnasol. Mae’r prif ddyletswyddau yn cynnwys:

• Arwain a rheoli gweithgareddau caffael fel prosesau tendro, dyfynbrisiau, gofynion grantiau, cysylltiadau â chyflenwyr a rheoli contractau ar gyfer nwyddau a gwasanaethau
• Datblygu, cynnwys ac adolygu polisïau, gweithdrefnau a phrosesau i gefnogi effeithlonrwydd gweithredol
• Sicrhau cywirdeb a pherthnasedd y wybodaeth gaffael sy’n cael ei llunio
• Darparu cymorth proffesiynol i gydweithwyr fel y gellir paratoi dogfennaeth i gefnogi cylch oes y caffael
• Sicrhau bod contractau a Chytundebau Lefel Gwasanaeth yn cael eu hysgrifennu, cytuno arnynt a’u llofnodi ac yna eu monitro bob mis ar y gofrestr contract er mwyn gallu ystyried gofynion yn y dyfodol
• Paratoi adroddiadau a sicrhau bod yr holl ddogfennaeth yn ei lle i gefnogi’r penderfyniadau caffael a wneir
• Gweithio’n rhagweithiol gyda chydweithwyr ar gynnydd y gwaith sydd wedi’i gomisiynu, gan gynnwys gweithgareddau a dyddiadau terfyn er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu cwblhau yn brydlon
• Gweithio’n agos gyda’r tîm cyllid ac arweinwyr prosiect i sicrhau gweithgareddau caffael neu lywodraethu cydlynol a chadarn
• Adolygu a diweddaru cyngor a chanllawiau i randdeiliaid perthnasol ar gynnydd ym maes caffael
• Cydymffurfio â pholisi a rheoliadau perthnasol, cynlluniau gweithredu, targedau, fframweithiau a mentrau
• Darparu cyngor, cymorth a chanllawiau proffesiynol i gydweithwyr ar werth caffael cadarn, addasrwydd ac arferion gorau prosesau caffael, gan gynnwys llwybrau priodol ar gyfer tendrau cystadleuol
• Cynnal llwybr archwilio drwy gofnodion electronig cywir a chyfoes
• Adolygu, cynnal a gwella systemau
• Cydweithio gyda phartneriaid allanol allweddol ar ddarnau o waith a nodir
• Mynychu a chymryd rhan mewn digwyddiadau, seminarau a chynadleddau sy’n cynrychioli Gofal Cymdeithasol Cymru, i gasglu a dosbarthu mentrau arferion gorau.

Cyffredinol

• Sicrhau rheolaeth ansawdd effeithiol a gwelliannau parhaus ym mhob agwedd ar y gwaith a’r cyfrifoldebau sy’n gysylltiedig â’r swydd
• Arddangos proffesiynoldeb tuag at wybodaeth sensitif a chyfrinachol
• Rheoli’r gwaith o gydlynu a gwasanaethu cyfarfodydd, llythyrau, adroddiadau, cyflwyniadau a briffiau
• Hysbysu a mynychu cyfarfodydd, mewnol neu allanol, a darparu darpariaeth brydlon o ddata, adroddiadau a chofnodion, crynhoi a dadansoddi gwybodaeth, darparu briffiau cywir a mynychu fel sy’n briodol
• Sicrhau bod y Fewnrwyd a’r Wefan yn cael eu diweddaru gyda chyngor, canllawiau a gwybodaeth gaffael.

Rheoli llinell – tîm caffael

• Cefnogi, arwain a rheoli tîm bach. Byddwch yn gyfrifol am reoli a threfnu staff, gan gynnwys datblygiad personol a phroffesiynol
• Adolygu anghenion hyfforddiant a datblygu aelodau’r tîm fel y gallant gydymffurfio â gofynion y gwasanaeth a gofynion cwsmeriaid

Datblygiad proffesiynol parhaus

• Cynnal datblygiad proffesiynol, gan sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r arferion gorau ym myd caffael a bod gennych y wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth a rheoliadau perthnasol.
• Rhwydweithio’n effeithiol gyda chyrff cyhoeddus eraill a chynnal y ddealltwriaeth ddiweddaraf o ofynion caffael Llywodraeth Cymru.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad swydd a ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Cydraddoldeb  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)