Ymarferwr - Cyfrwng Cymraeg (Cost y Diwrnod Ysgol y DU)

Trosolwg

Taf. Rydym yn chwilio am Ymarferwr Cost y Dwirnod Ysgol i ymuno â’n tîm a gweithio ochr yn ochr ag Ymarferwr presennol Cymru.

Cyflogwr: CPAG UK

Cyflog: £34,035 - £37,618 pro rata

Dyddiad Cau: 28/09/2020 (4 diwrnod)

Amser Cau: 09:00:00

Lleoliad

De Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Ymarferwr - Cyfrwng Cymraeg (Cost y Diwrnod Ysgol y DU)

Lleoliad: De Cymru

Contract: Contract Cyfnod Penodol am 2 flynedd, 4 diwrnod yr wythnos

Cyflog: £34,035 - £37,618 pro rata, ynghyd â chofrestriad awtomatig yng Nghynllun Pensiwn Personol Grŵp enwebedig y Grŵp Gweithredu ar Dlodi Plant (CPAG).

Oriau: 28 awr yr wythnos. Yr oriau gweithio arferol yw 9:30 a.m.-5:30 p.m. (gan gynnwys egwyl ginio 1 awr, ddi-dâl). Nid yw goramser yn daladwy, ond mae CPAG yn gweithredu polisi ‘oriau craidd’ ac amser hyblyg/TOIL (Amser i Ffwrdd yn Gyfnewid).

Gwyliau: 30 diwrnod y flwyddyn o wyliau (pro rata), ynghyd ag absenoldeb am resymau blynyddol: teuluol a rhesymau arbennig eraill

Proffil y rôl
Gall costau ysgol roi pwysau ar deuluoedd incwm isel a rhoi plant mewn perygl o golli cyfleoedd a theimlo’n wahanol, wedi eu heithrio ac yn anhapus. Mae prosiect Cost y Diwrnod Ysgol yn cynnwys plant a phobl ifanc, rhieni/gofalwyr a staff ysgolion o ran nodi rhwystrau ariannol a chymryd camau i’w dileu.

Mae CPAG UK wedi’i ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol i gyflwyno’r prosiect Cost y Diwrnod Ysgol yng Nghymru a Lloegr, ac i estyn y gwaith i ardal awdurdod lleol newydd yn yr Alban. Yng Nghymru, byddwn yn dechrau ar ein gwaith yng Nghastell-nedd Port Talbot a Rhondda Cynon Taf. Rydym yn chwilio am Ymarferwr Cost y Dwirnod Ysgol i ymuno â’n tîm a gweithio ochr yn ochr ag Ymarferwr presennol Cymru.

Cred CPAG fod angen i bob plentyn o aelwyd incwm isel allu manteisio i’r eithaf ar y diwrnod ysgol. Gan ehangu ein gwaith yn yr Alban, mae prosiect Cost y Diwrnod Ysgol wedi’i sefydlu yng Nghymru erbyn hyn ac mae llawer o’r gwaith paratoi wedi’i wneud yn ystod y chwe mis diwethaf. Sefydlwyd y prosiect i sicrhau bod gan blant sydd dan anfantais fwy o fynediad i gyfle addysgol, drwy nodi a chefnogi newidiadau i bolisïau ac arferion o fewn ysgolion unigol ac ar draws ardaloedd awdurdod lelol i leihau’r pwysau cost ar deuluoedd incwm isel.

Gan y bydd llawer mwy o deuluoedd â phlant oedran ysgol yn dioddef tlodi a sioc ariannol bellach o ganlyniad i Covid-19, mae hyd yn oed mwy o angen i godi ymwybyddiaeth o dlodi ledled system addysg Cymru a chefnogi ysgolion i ddatblygu polisïau ac arferion sy’n sensitif i dlodi.

Gan roi plant ar y blaen, mae CPAG yn gweithio gyda pharnetiaid prosiect swyddogol, Children North East, i ddiogelu yn erbyn tlodi yn ysgolion ledled y DU. Ar sail canlyniadau’r ysgolion unigol hyn, bydd y prosiect yn adeiladu ar sylfaen dystiolaeth i lywio gweithredu ar elfel ysgolion a newid systemau ar draws awdurdodau lleol i arwain at newid diwylliannol ledled y DU tuag at systemau addysg tecach ar gyfer plant sy’n byw mewn tlodi yng Nghymru, yr Alban a Lloegr.

Sylwch fod siarad Cymraeg yn un o ofynion hanfodol y swydd hon. Gellir cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg neu yn Saesneg, ac ni fydd eich cais yn cael ei drin yn llai ffafriol ni waeth pa iaith a ddewiswch. Gan y bydd rhai o aelodau’r panel yn ddi-Gymraeg, byddwn yn trefnu i’ch cais ac unrhyw asesiadau ysgrifenedig gael eu cyfieithu i Saesneg ar eich rhan. Os hoffech gael cyfweliad trwy gyfrwng y Gymraeg, byddwn yn trefnu cyfieithu ar y pryd.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 28 Medi 2020 am 9am.

Cyfweliadau Ymarferwr Cymru: Yr wythnos sy’n cychwyn 5 Hydref 2020.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Pack - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)