Ymarferwyr Dechrau’n Deg sy’n Siarad Cymraeg

Trosolwg

Mae Tîm Dechrau’n Deg Casnewydd am benodi Ymarferwyr brwdfrydig a dibynadwy i weithio mewn partneriaeth ag Uwch Ymarferwyr, staff allweddol, rheini a gofalwyr i hybu gweledigaeth a gwerthoedd y rhagle

Cyflogwr: Cyngor Dinas Casnewydd

Cyflog: £18,795 - £19,171

Dyddiad Cau: 01/07/2019 (16 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Gyngor Dinas Casnewydd Y Ganolfan Ddinesig, Heol Godfrey Casnewydd, Cymru NP20 4UR

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Ymarferwyr Dechrau’n Deg sy’n Siarad Cymraeg

Cyfeirnod swydd: NCC5656

Cyflog: Gradd: 3 £18,795 - £19,171

Dyddiad cau: 01/07/19

Cymhwyster Lefel 3 (GDDP, NVQ neu gymhwyster tebyg) yn unol â’r Fframwaith Cymwysterau a Chredydau.

Tymor sefydlog tan fis Mawrth 2020

Mae nifer o swyddi gwag 35 awr yr wythnos am 40 wythnos yn bro rata. (bydd estyn y contract ar ôl hynny yn dibynnu ar sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru A gweithio I fewn y Creche)

Mae Dechrau'n Deg yn fenter gan Lywodraeth Cymru sydd â’r nod o wneud gwahaniaeth cadarnhaol er mwyn gwella cyfleoedd bywyd plant 0 i 3 oed, er mwyn sicrhau eu bod yn cael dechrau teg i’w bywydau. Bellach mae’r fenter yn cael ei hehangu ledled ardaloedd yng Nghasnewydd, ac mae angen Ymarferwyr Gofal Plant y Blynyddoedd Cynnar ychwanegol arnom.

Mae Tîm Dechrau’n Deg Casnewydd am benodi Ymarferwyr brwdfrydig a dibynadwy i weithio mewn partneriaeth ag Uwch Ymarferwyr, staff allweddol, rheini a gofalwyr i hybu gweledigaeth a gwerthoedd y rhaglen Dechrau'n Deg.

Caiff trefniadau oriau gwaith y swyddi 17.5 awr (o ddydd Llun i ddydd Gwener) yn ystod y tymor ysgol eu cytuno arnynt, yn ogystal ag wythnos ychwanegol yn ystod gwyliau ysgol y Pasg a’r Haf. (40 wythnos) Mae’r swydd yn dechrau cyn gynted â phosibl, ar sail tymor sefydlog tan 31 Mawrth 2020.

Bydd yr ymgeiswyr yn meddu ar sgiliau cyfathrebu a sgiliau rhyngbersonol rhagorol, yn ogystal ag ymrwymiad diffuant i ofal a datblygiad plant ifanc iawn. Bydd yr ymgeiswyr yn meddu ar safon llythrennedd lefel 2 neu uwch, TGAU Saesneg gradd C neu’n uwch.

Mae cymhwyster Gofal Plant Lefel 3 (neu’n uwch) perthnasol, profiad o weithio gyda phlant 0-3 oed a gwybodaeth dda am ddatblygiad plant a Pholisïau ac Arfer Gofal Plant AGGCC yn hanfodol. Byddai profiad o weithio mewn Lleoliadau Dechrau'n Deg neu leoliadau tebyg yn ddymunol.

Oherwydd natur y rôl, bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd gymryd gwyliau blynyddol yn ystod yr adegau pan fo’r lleoliadau Dechrau'n Deg ar gau.

Bydd y broses benodi yn cynnwys cyfweliad gydag uwch aelodau Tîm Dechrau'n Deg. Nid ydym yn caniatáu dod â nodiadau i’r cyfweliad.

Dyddiad cau: 01/07/2019
Mae’r swydd hon wedi’i heithrio o ddarpariaethau Deddf Adsefydlu Troseddwyr (1974) ac yn destun gwiriad manylach gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB).

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)