Ymwelwyr Cyffredinol y Llys Gwarchod a Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus (Swyddi ar draws Cymru)

Trosolwg

Rydym yn chwilio am unigolion sy’n gallu dangos eu gwybodaeth broffesiynol, eu profiad neu eu cymwysterau ym maes gofal cymdeithasol neu iechyd, neu feysydd sy’n ymwneud â chyllid neu’r...

Cyflogwr: Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Cyflog: £130 i £200 yw’r tâl ar gyfer pob ymweliad ac adroddiad, yn ogystal â’ch costau teithio

Dyddiad Cau: 08/11/2021 (18 diwrnod)

Amser Cau: 11:55:00

Lleoliad

Swyddi ar draws Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Ymwelwyr Cyffredinol y Llys Gwarchod a Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Cyfeirnod: OPGGeneral21W

Rydym yn chwilio am unigolion sy’n gallu dangos eu gwybodaeth broffesiynol, eu profiad neu eu cymwysterau ym maes gofal cymdeithasol neu iechyd, neu feysydd sy’n ymwneud â chyllid neu’r gyfraith (ee y proffesiwn iechyd, gwaith cymdeithasol, y gyfraith, cyllid, ac ati) i weithio fel Ymwelydd Cyffredinol. Gweler y ffurflen gais am ragor o fanylion.

Rhaid i chi feddu ar ddealltwriaeth ragorol o Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005 a bod yn barod i deithio’n helaeth yn eich rhanbarth.

Mae hwn yn benodiad statudol dan Adran 61 o Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005.

Dymunol

Byddai gwybodaeth am y canlynol yn ddymunol:

• Asesiadau Budd Pennaf
• Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid
• Y gallu i gynnal Asesiadau Gallu Meddyliol
• Gwybodaeth sylfaenol am gyllid
• Siarad Cymraeg yn rhugl

Mae rôl ymwelydd cyffredinol yn un ddiddorol sy’n rhoi boddhad personol. Mae hefyd yn hyblyg gan y byddwch yn pennu eich llwyth gwaith eich hun.

Rydym yn chwilio am geisiadau gan ymgeiswyr o bob cwr o Gymru. Pan fyddwch chi’n gwneud cais, bydd angen i chi ddweud wrthym pa ardaloedd cod post rydych chi am eu gwasanaethu’n bennaf. Dyma ein rhanbarthau:

1. CF, Caerdydd
2. LD, Llandrindod
3. LL, Wrecsam
4. NP, Casnewydd
5. SA, Abertawe
6. SY, Amwythig


Mae Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn goruchwylio dirprwyon a benodir gan y Llys Gwarchod i reoli materion ariannol ac iechyd a lles pobl nad ydynt yn gallu gwneud penderfyniadau oherwydd analluedd meddyliol. Mae Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus hefyd yn cofrestru atwrneiaethau arhosol ac atwrneiaethau parhaus a gall ymchwilio i ymddygiad atwrneiod a dirprwyon.

Bydd y rôl yn gofyn am ymrwymiad o rhwng 75 a 200 o ymweliadau bob blwyddyn a bydd yn cael ei thalu ar gyfradd o £130 i £200 fesul ymweliad / adroddiad. Gwneir y penodiad gan yr Arglwydd Ganghellor am gyfnod o 10 mlynedd gan dybio y bydd gwerthusiad blynyddol o berfformiad yn cael ei gwblhau’n foddhaol. Ni fydd cyfanswm yr amser a dreulir yn y swydd yn fwy na 10 mlynedd.

Mae taliadau’n drethadwy o dan Atodlen E ac yn amodol ar gyfraniadau Yswiriant Gwladol Dosbarth I. Nid yw’n bensiynadwy.

Mae ein proses ddethol yn seiliedig ar eich gwybodaeth am y Ddeddf Gallu Meddyliol, ar eich sgiliau cyfweld a chynllunio, gan gynnwys y gallu i gynhyrchu adroddiadau clir a chryno a gwybodaeth am gyllid sylfaenol.

Rydym wedi ymrwymo i’r Cynllun Iaith Gymraeg a byddem yn croesawu ceisiadau gan unrhyw ymgeisydd sy’n rhugl yn y Gymraeg.

I wneud cais am y swydd hon neu i gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Swyddfa’r Cabinet gan ddefnyddio’r ddolen ganlynol: http://publicappointments.cabinetoffice.gov.uk/ lle gallwch lwytho ffurflen gais a phecyn ymgeisydd i lawr.

Anfonwch eich ffurflenni cais wedi’u llenwi drwy e-bost at opgvisitorsrecruitment@publicguardian.gov.uk neu drwy’r post i'r Visits Office, Office of the Public Guardian, PO Box 16185, Birmingham B2 2WH.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd 8/11/2021.

Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, byddwn yn rhoi gwybod i chi erbyn diwedd mis Tachwedd 2021. Disgwylir cynnal y cyfweliadau yn ystod mis Rhagfyr 2021. Gweler y pecyn gwybodaeth sydd ynghlwm am ragor o fanylion.

Mae’r Swyddfa'r Gwarcheidwad Cyhoeddus wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau sy’n croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Ni fyddwn yn goddef gwahaniaethu ar sail rhyw, statws priodasol, tueddfryd rhywiol, hil, lliw, cenedligrwydd, crefydd, oedran, anabledd, HIV positifedd, patrwm gwaith, cyfrifoldebau gofalu, gweithgarwch undeb llafur, credoau gwleidyddol nac ar unrhy

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*