Ysgoloriaeth Ymchwil Cyfrwng Cymraeg: Datganoli a Hawliau Dynol Plant yng Nghymru

Trosolwg

Rydym yn gwahodd mynegiadau o ddiddordeb mewn Ysgoloriaeth Ymchwil (PhD) cyfrwng Cymraeg ym maes Datganoli a Hawliau Dynol Plant yng Nghymru i gychwyn ar 1 Hydref 2019.

Cyflogwr: Prifysgol Abertawe

Cyflog: Gwelwch y manylion

Dyddiad Cau: 03/06/2019 (81 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Prifysgol Abertawe Parc Singleton Abertawe, Abertawe, Cymru SA2 8PP

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dr Osian Rees

Ffôn: 01792 606098

E-bost: danfonwch e-bost

Disgrifiad

Teitl yr ysgoloriaeth: Ysgoloriaeth Ymchwil Cyfrwng Cymraeg: Datganoli a Hawliau Dynol Plant yng Nghymru

Darparwyr cyllid: Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, Prifysgol Abertawe

Maes testun: Datganoli a Hawliau Dynol Plant yng Nghymru

Dyddiad cychwyn: 1 Hydref 2019

Gwybodaeth Allweddol: Mae Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, Prifysgol Abertawe, yn cynnig ysgoloriaeth ymchwil PhD ym maes datganoli a hawliau plant yng Nghymru.

Mae’r ysgoloriaeth wedi ei chyllido ar y cyd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton, Prifysgol Abertawe.

Mae’n amod o’r Ysgoloriaeth i’r traethawd ymchwil doethurol gael ei baratoi a’i gyflwyno yn y Gymraeg. Bydd disgwyliad i ddeiliad yr Ysgoloriaeth gyflawni peth gwaith dysgu cyfrwng Cymraeg o fewn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton yn ystod ail a thrydedd flwyddyn y dyfarniad.

Mae’r Ysgoloriaeth yn cynnwys cost lawn ffioedd dysgu safonol, ynghyd â grant cynnal blynyddol am dair blynedd (£15,009 ar gyfer 2019/20).

Disgrifiad o’r prosiect: Mae nifer o ddatblygiadau cyfreithiol proffil uchel yn ymwneud â hyrwyddo hawliau dynol plant wedi eu gweithredu yng Nghymru ers sefydlu’r Cynulliad Cenedlaethol i Gymru yn 1999. Mae’r rhain yn cynnwys, er enghraifft, mabwysiadu Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn fel sylfaen i waith y Cynulliad; sefydlu Comisiynydd Plant Cymru; pasio’r Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011, a phasio’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Bwriad y prosiect yw dadansoddi a gwerthuso effaith ac effeithiolrwydd datblygiadau fel y rhain o safbwynt hyrwyddo hawliau dynol plant yng Nghymru.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd ddewis yr union gwestiwn ymchwil a methodoleg mewn trafodaeth gyda’r goruchwyliwr fel rhan o’r cais. Fe all y prosiect gynnwys ymchwil empeiraidd, ymchwil aml-ddisgyblaethol neu ymchwil cymharol ryngwladol. Bydd yn hanfodol i’r ymchwil gael ei lunio o bersbectif hawliau dynol plant, sydd yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi hawl plant i gael eu hymchwilio yn gywir, yn unol â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Osian Rees (o.d.rees@swansea.ac.uk)

Goruchwyliwr: Dr Osian Rees

Cymwysterau gofynnol: Gradd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch yn y Gyfraith neu faes arall perthnasol. Croesawir yn enwedig ymgeiswyr gyda gradd olradd (rhagoriaeth neu teilyngdod) mewn maes perthnasol.

Cefndir pwnc: Y Gyfraith neu faes arall perthnasol.

Profiad/sgiliau eraill a rhinweddau:

- Diddordeb gwirioneddol mewn hawliau dynol plant, a’r ymrwymiad i gyflawni ymchwil sydd yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi hawl plant i gael eu hymchwilio yn gywir, yn unol â Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn.
- Dealltwriaeth o’r cyd-destun cyfreithiol a datganoli yng Nghymru.
- Y gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg yn rhugl, a’r gallu a’r parodrwydd i gyflawni dysgu cyfrwng Cymraeg yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton.

Sut i gyflwyno cais: Cynnig Ymchwil a CV i Dr Osian Rees (o.d.rees@swansea.ac.uk) erbyn 3 Mehefin 2019. Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn cychwyn 13 Mehefin 2019. Bydd yr ysgoloriaeth yn amodol ar gymeradwyaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Manylion cyswllt:

Dr Osian Rees
o.d.rees@swansea.ac.uk
01792 606098

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*