BLAS: Lleisiau'r Stryd | Steet Voices

Trosolwg

Pryd: 16/05/2019

Amser: 07:00 pm - N / A

Lleoliad: Pontio

cyfarwyddiadau gyrru »

Gwybodaeth gyswllt

Ffordd Deiniol Bangor, Gwynedd, Cymru LL57 2TQ

Gwefan: http://www.pontio.co.uk/online/19Voices

E-bost: danfonwch e-bost

Enw Cyswllt: Pontio

Ffôn: 01248 38 28 28

Disgrifiad

Darlleniad o “Lleisiau’r Stryd - Drama i Leisiau”, a gofnodwyd air am air gan fyfyrwyr o Ysgol Friars.
Yn dilyn llwyddiant ein project ‘Lleisiau / Voices’ yn 2017 ac ‘Ein Lleisiau / Our Voices’ yn 2018, eleni rydym yn rhoi llais i bobl sydd wedi dod i’r sefyllfa o fod yn ddigartref.
Dyma benllanw project sy’n pontio’r cenedlaethau. Cymerwyd rhan ynddo gan ddefnyddwyr gwasanaeth Hostel y Santes Fair, Bangor a Tai Gogledd Cymru, a myfyrwyr Drama ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol o Ysgol Friars, dan arweiniad BLAS, rhaglen gyfranogol celfyddydau Pontio i bobl ifanc.
Rhoddwyd cyflwyniad i 10 o fyfyrwyr i waith Hostel y Santes Fair gan Reolwr yr Hostel, Hayley Owen, cyn iddynt ymweld â’r hostel a dod i adnabod rhai o’r gymuned yno dros gyfnod o bum wythnos. Recordiwyd y sgyrsiau a gafwyd yno a’u datblygu’n ddrama air am air gan y bobl ifanc dan gyfarwyddyd Branwen Davies, dramodydd ac ymarferwr theatr.
Arweinir y noson arbennig hon gan y cyflwynydd Gwion Hallam, sydd wedi bod yn rhan o broject Lleisiau / Voices o’r dechrau un.
Bydd y noson yn cynnwys cyfweliadau gyda’r bobl ifanc sydd wedi cymryd rhan yn y project, gan fod taith y project hwn yr un mor bwysig â’r cynhyrchiad terfynol.
Bydd cyfraniad o elw’r noson yn mynd i Hostel y Santes Fair
Digwyddiad dwyieithog gyda chyfieithu ar y pryd ar gael ar gyfer y drafodaeth banel.

A reading of a verbatim play “Street Voices – A Play For Voices” by the students of Ysgol Friars.
Following on from the success of our cross-generational project ‘Lleisiau / Voices’ in 2017 and ‘Ein Lleisiau / Our Voices’ in 2018, this year we give voice to people who have found themselves homeless.
This is the culmination of an intergenerational project with the service users of Saint Mary’s Hostel, Bangor and North Wales Housing, and Drama and Health and Social Care students from Ysgol Friars, led by BLAS, Pontio’s arts participation programme for young people.
10 students were given an introduction to the work of St Mary’s Hostel by the Hostel’s Manager, Hayley Owen, before visiting St Mary’s and getting to know some of the community of the hostel over a period of five weeks. The conversations were recorded and then developed into a verbatim play by the young people under the guidance of playwright and theatre practitioner Branwen Davies.
This special evening will be hosted by the presenter Gwion Hallam, who has been a part of the Lleisiau / Voices project from the very start.
The evening will include interviews with the young people who have taken part in the project, as the journey of this project is as important as the final production.
A contribution from the evening’s proceeds will go to St Mary’s Hostel.
A bilingual event with simultaneous translation available for the panel discussion.

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol: